آهنگ جدید وحید مرادی به نام «کودتاگر بیمو شیر از قفس در بیمو»

۲۶ بازديد
متن آهنگ وحید مرادی کودتاگر
ﺑﻮرﻳﻦ ﻛﻨﺎر ﺑﻮرﻳﻦ ﻛﻨﺎر ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺮان ﺑﻴﻤﻮ
ﻳﻮزﭘﻠﻨﮕﻰ از ﺧﻄﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﻤﻮ
ﻣﻴﺪون ﻛﺸﺘﻰ دادا ﻫﺎرش ﻛﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻴﻤﻮ
ﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮدار ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان ﺑﻴﻤﻮ
ﻛﻮدﺗﺎﮔﺮ ﺑﻴﻤﻮ
ﺷﻴﺮ از ﻗﻔﺲ در ﺑﻴﻤﻮ
ﻣﺒﺎرز ﺟﻨﮓ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻤﻮ
ﻣﻪ ﭘﻬﻠﻮون ﺑﻴﻤﻮ
ﻛﺸﻨﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﺑﻴﻤﻮ
ﺣﺮﻳﻒ زاﻧﻮ ﺑﺰن رﺳﺘﻢ دﺳﺘﻮن ﺑﻴﻤﻮ
ﻣﺮدی و ﻣﺮداﻧﮕﻰ اﻣﻪ رگ و ﺧﻮن دره
ﺗﺮﺳﻨﻪ اوﻧﻰ ﻛﻪ روﺑﺮو ﺗﻮ ﻣﻴﺪون دره
اﻣﻰ ﻣﺪال ﻃﻠﺎﻳﻴﻪ اﻣﻰ اﺳﻢ ﺟﻬﻮن دره
از ﻗﺪﻳﻢ ﺗﺨﺘﻰ ﺗﺎ اﻟﺎن ﭘﻬﻠﻮون دره
ﻛﻮدﺗﺎﮔﺮ ﺑﻴﻤﻮ
ﺷﻴﺮ از ﻗﻔﺲ در ﺑﻴﻤﻮ
ﻣﺒﺎرز ﺟﻨﮓ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻤﻮ
ﻣﻪ ﭘﻬﻠﻮون ﺑﻴﻤﻮ
ﻛﺸﻨﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﺑﻴﻤﻮ
ﺣﺮﻳﻒ زاﻧﻮ ﺑﺰن رﺳﺘﻢ دﺳﺘﻮن ﺑﻴﻤﻮ
ﻛﻞ دﻧﻴﺎ دوﻧﻨﻪ اﻣﻰ ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ
اﻣﻰ رﻣﺰ ﭘﻬﻠﻮوﻧﻰ ﻧﻤﺎد ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﺿﺮﺑﻪ ﻓﻨﻰ اﻣﻰ ﻛﺎره ﭘﻴﺮﭘﻠﻨﮓ ﺗﻤﻮم ﻫﺎﻛﻦ
ﺷﻰ اﺳﻤﻪ ﻛﻞ دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺎ ﺑﻮر اﻋﻠﺎم ﻫﺎﻛﻦ
ﻛﻮدﺗﺎﮔﺮ ﺑﻴﻤﻮ
ﺷﻴﺮ از ﻗﻔﺲ در ﺑﻴﻤﻮ
ﻣﺒﺎرز ﺟﻨﮓ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻤﻮ
ﻣﻪ ﭘﻬﻠﻮون ﺑﻴﻤﻮ
ﻛﺸﻨﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﺑﻴﻤﻮ
ﺣﺮﻳﻒ زاﻧﻮ ﺑﺰن رﺳﺘﻢ دﺳﺘﻮن ﺑﻴﻤﻮ
ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻫﻨﮓ
ﺑﺮﻳﻦ ﻛﻨﺎر ﺑﺮﻳﻦ ﻛﻨﺎر ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺮان اوﻣﺪ
ﻳﻮزﭘﻠﻨﮕﻰ از ﺧﻄﻪ ﻣﺎزﻧﺪران اوﻣﺪ
داداش ﺑﺒﻴﻦ ﺗﻮﻣﻴﺪون ﻛﺸﺘﻰ ﻃﻮﻓﺎن اوﻣﺪ
ﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮدار ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان اوﻣﺪ
ﻛﻮدﺗﺎﮔﺮ اوﻣﺪ
ﺷﻴﺮ از ﻗﻔﺲ در اوﻣﺪ
ﻣﺒﺎرز ﺟﻨﮓ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ اوﻣﺪ
ﭘﻬﻠﻮون ﻣﻦ اوﻣﺪ
اوﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣﻴﻜﺸﻪ اوﻣﺪ
ﺣﺮﻳﻒ زاﻧﻮ ﺑﺰن رﺳﺘﻢ دﺳﺘﺎن اوﻣﺪ
ﻣﺮدی و ﻣﺮداﻧﮕﻰ ﺗﻮ رگ و ﺧﻮن ﻣﺎﺳﺖ
اوﻧﻰ ﻛﻪ روﺑﺮو ﺗﻮ ﻣﻴﺪوﻧﻪ ﻣﻴﺘﺮﺳﻪ
ﻣﺪال ﻣﺎ ﻃﻠﺎﻳﻴﻪ اﺳﻢ ﻣﺎ ﺗﻮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺖ
از ﻗﺪﻳﻢ ﺗﺨﺘﻰ ﺗﺎ اﻟﺎن ﭘﻬﻠﻮون ﻫﺴﺖ
ﻛﻮدﺗﺎﮔﺮ اوﻣﺪ
ﺷﻴﺮ از ﻗﻔﺲ در اوﻣﺪ
ﻣﺒﺎرز ﺟﻨﮓ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ اوﻣﺪ
ﭘﻬﻠﻮون ﻣﻦ اوﻣﺪ
اوﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣﻴﻜﺸﻪ اوﻣﺪ
ﺣﺮﻳﻒ زاﻧﻮ ﺑﺰن رﺳﺘﻢ دﺳﺘﺎن اوﻣﺪ
ﻛﻞ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﺪوﻧﻦ ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ ﻣﺎ
رﻣﺰ ﭘﻬﻠﻮوﻧﻰ ﻧﺎ ﻧﻤﺎد ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﺿﺮﺑﻪ ﻓﻨﻰ ﻛﺎر ﻣﺎﺳﺖ ﭘﻠﻨﮓ ﭘﻴﺮ ﺗﻤﻮم ﻛﻦ
اﺳﻤﺖ روﺑﺎﻟﺎﺑﺒﺮ ﺑﻪ ﻛﻞ دﻧﻴﺎ اﻋﻠﺎم ﻛﻦ
ﻛﻮدﺗﺎﮔﺮ اوﻣﺪ
ﺷﻴﺮ از ﻗﻔﺲ در اوﻣﺪ
ﻣﺒﺎرز ﺟﻨﮓ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ اوﻣﺪ
ﭘﻬﻠﻮون ﻣﻦ اوﻣﺪ
اوﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣﻴﻜﺸﻪ اوﻣﺪ
ﺣﺮﻳﻒ زاﻧﻮ ﺑﺰن رﺳﺘﻢ دﺳﺘﺎن اوﻣﺪ
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.