آهنگ محسن چاوشی به نام جمعه

۲۴۰ بازديد
متن آهنگ محسن چاوشی جمعه
روزﻫﺎ ﻗﺎﺗﻠﻤﻦ ﻏﻴﺮ از ﺟﻤﻌﻪ ﻛﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ ﺗﺮه
ﺣﺎل و روزم ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ از ﺧﻮد ﺟﻤﻌﻪ ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ ﺗﺮه
ﻛﻮچ ﻛﺮدی از ﻣﻦ ﻗﻬﺮ ﻛﺮدی ﺣﺘﻤﺎ
ﻳﻪ زﻣﺴﺘﻮن ﺳﺮدم ﺑﮕﻮ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدم
ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﻴﺪارم ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻣﺮدم
ﻫﻤﻪ زﺧﻢ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮم از ﻓﺮاﻗﺖ ﺧﻮردم
ﻫﻤﻪ رو ﭘﺲ ﻣﻴﮕﻴﺮم ﻧﻪ ﺷﻮﺧﻰ ﻛﺮدم
ﺷﻬﺮزاد ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﻮ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدم
ﭘﺮﻳﺸﻮﻧﻢ ﭘﺮﻳﺸﻮﻧﻢ ﭘﺮﻳﺸﻮن
ﭘﺸﻴﻤﻮﻧﻢ ﭘﺸﻴﻤﻮﻧﻢ ﭘﺸﻴﻤﻮن
ﻧﺬار اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮﮔﻢ ﻃﻌﻤﻪ زردﻳِ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺸﻪ
ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻗﺼﻪ ای ﺗﻠﺦ و ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ ﺑﺸﻪ
دﻟﺒﺮ ﻣﻐﺮورم ﻋﺸﻘِ ﺑﻰ دردم
ای ﺗﻤﻮم ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﻮ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدم
روزﻫﺎ ﻗﺎﺗﻠﻤﻦ ﻏﻴﺮ از ﺟﻤﻌﻪ ﻛﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ ﺗﺮه
ﺣﺎل و روزم ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ از ﺧﻮد ﺟﻤﻌﻪ ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ ﺗﺮه
ﻛﻮچ ﻛﺮدی از ﻣﻦ ﻗﻬﺮ ﻛﺮدی ﺣﺘﻤﺎ
ﻳﻪ زﻣﺴﺘﻮن ﺳﺮدم ﺑﮕﻮ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدم
ﭘﺮﻳﺸﻮﻧﻢ ﭘﺮﻳﺸﻮﻧﻢ ﭘﺮﻳﺸﻮن
ﭘﺸﻴﻤﻮﻧﻢ ﭘﺸﻴﻤﻮﻧﻢ ﭘﺸﻴﻤﻮن
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.